Q-safe

תקנון

• אתר Q-SAFE(“האתר”) המופעל ע”י חברת CLICKIN ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת (“המוצר”).
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את מלוא כספו.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקים.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח / אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה

אחריות ושירות

• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
•האחריות למוצר א. ניתנת לתקופה של 7 מיום הרכישה.
• •האחריות למוצר ב. ניתנת לתקופה של 8 מיום הרכישה.

• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה :
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
• להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה

אבטחת מידע ופרטיות

•חברת Q-SAFE, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת Q-SAFE ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברת Q-SAFE או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: יוני גרסין . בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 054-669-9100 באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה Q-SAFE.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

Terms

• Q-SAFE website (the “Website”) operated by CLICKIN and also used as a sales website for the purchase (the “Product”).
• What is stated in these regulations in the masculine language is for convenience only and the regulations treat both sexes equally.
• Purchase through the Website is subject to the conditions set forth in these Terms and Conditions.
• The actual purchase of the product on the website will constitute a statement on the part of the customer that he has read the provisions of these regulations, understood them and agreed to them. The Terms and Conditions constitute a binding contract between you and the Company.

The purchase

• The site allows customers to convenient, easy and safe purchase of the product via the Internet.
• The product can be purchased on the website at any time until stocks last.
• The purchase on the website is by credit card only and the transaction will be made after its approval by the credit company.
• The price of the product on the website includes the VAT
• The company reserves the right to stop marketing and selling the product at any time and to deny the right to purchase on a sales site at its discretion.

Returns and cancellations

• The transaction can be canceled by contacting the company’s customer service by phone or e-mail. The cancellation of the transaction will be valid only after receiving a fax or e-mail from the company confirming the request to cancel the transaction. In case the cancellation is approved – the product must be returned to the company when all the costs involved in returning the product will apply to the customer. The product will be returned in its original packaging with the original invoice and 30 days have not yet passed from the date of purchase of the product.
• In the event of cancellation of the transaction, the company will refund the customer the full amount of money.
• If the transaction is canceled after the customer has already received the product, the customer will bear the cost of returning the product to the company, in addition to the cancellation fee.
The cancellation policy detailed above will only apply in relation to products purchased on the site. The company will not handle the return of products purchased through another source.

Delivery and transportation of the product

• The company will take care of delivering the product to the customer to the address he typed when making the purchase on a sales site, within 14 business days.
• The company will not be responsible for any delay and / or delay in delivery and / or non-delivery, caused as a result of force majeure and / or events beyond its control.
• The product will be delivered to the address provided by the customer at the time of purchase, and the customer can not collect the product from the company offices and / or the customer may collect the product independently.
The product price includes the shipping cost / does not include the shipping cost.

Customer Service

• For any questions or inquiries regarding the product, you can contact the company’s service representatives

Warranty and service

• The warranty for the product covers material defects in the body of the product and / or its operation that were caused by the company.
• Product warranty a. Given for a period of 7 from the date of purchase.
• • Product warranty b. Given for a period of 8 from the date of purchase.

• The exclusive remedy for any defective product covered under the warranty is limited to the repair or replacement of the defective product. The total liability of the company in relation to any defective product will in no case exceed the purchase price of the defective product.
• The company’s warranty will not apply in cases where the defect in the product was caused as a result of incorrect operation:
• The company will not be liable for any direct or indirect damage resulting from the misuse or misuse of the product, including any accidental, special, indirect or consequential damage – to the extent permitted by law. The customer is responsible and all risk and liability for loss, damage and damage to his body and / or property and / or property and / or the bodies of third parties, resulting from the use and / or non-use of the product, except in cases where the said damage was caused due to the sole negligence of The company.
• To activate the warranty and receive service for the product, contact the company

Information security and privacy

• Q-SAFE, as well as sister companies and other subsidiaries operating on behalf of Q-SAFE and in accordance with the same standards, may use the information in the form in order to bring you the information and services requested. This personal information will not be disclosed and will not be used further for marketing purposes without permission.
• The company takes acceptable precautions to maintain, as far as possible, the confidentiality of the information. In cases beyond the control of the company and / or arising from force majeure, the company will not be liable for any damage of any kind, direct or indirect, caused to the customer, if this information is lost and / or used unauthorized.
• The company undertakes not to use the information provided to it by the buyers but to enable the purchase on the sales site and in accordance with all laws.
• The “Send” button has the consent of Q-SAFE or anyone on its behalf to use this personal information in order to provide you with information about the products and additional information via email or other, about services and resources related to the company’s products: Yoni Gersin. In addition, this personal information may be used for market research purposes. If you wish to remove your personal details from the company’s mailing list at any time, call: 054-669-9100 By clicking on the “Submit” button, I confirm by signing the form and its terms.

Intellectual Property

• All intellectual property rights in this sales site are the exclusive property of Q-SAFE.
• No information from the site and / or this sales site may be copied, reproduced, distributed, published or used in any other way, unless prior written consent has been given by the company.

Law and Jurisdiction

• The interpretation and enforcement of these By-Laws and / or any action or dispute arising therefrom shall be made in accordance with Israeli law only and the competent court in one of the districts of Tel Aviv-Yafo, Haifa, Jerusalem or B.S. shall be entrusted with exclusive jurisdiction.

דילוג לתוכן